Connecting to LinkedIn...

Senior HR Staff

Job Title: Senior HR Staff
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 500
Reference: DD28901C73CC27C9
Job Published: March 16, 2019 12:55

Job Description

Job Description Thc hin cac cng vic lin quan n nghip vu nhn s tng vu (chm cng, tnh lng, bo him).
Thc hin cng tc tuyn dng nhn vin, c bit l tuyn k s IT.
t vn phng phm, lm visa cho cc nhn vin ngi nc ngoi.
Lam vic va bao cao trc tip vi manager b phn.
Trao i chi tit trong qua trinh phong vn. Skill C t 2 nm kinh nghim v tr tng ng. C kinh nghim tuyn k s IT, hiu v ngn ng lp trnh, cc tiu chun nh gi cho tng v tr IT.
C kinh nghim recruiter trong cng ty IT. C connection vi cc k s IT. Hiu r Lut Lao ng.
Certificate