Connecting to LinkedIn...

Senior HR Staff

Job Title: Senior HR Staff
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Salary: 700
Reference: BF78719B78E5FC1A
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description Phu trach cac cng vic inh ky hang thang bao gm chm cng, tinh lng, lam h s BHXH, BHYT cho nhn vin cng ty
Phu trach tuyn dung nhn s, va phat trin cac knh tuyn dung hiu qua
H tr va qun ly cng vic tng vu va k toan: h tr quan ly thit bi cng ty, quan ly vn thu-chi, lu tr va quan ly s sach k toan, kim tra bao cao hang thang, hang quy v.v. Skill C kinh nghim nhn s 3 nm tr ln Khng yu cu ngoi ng
C kh nng qun l c ngun nhn s trong cng ty, duy tr mi quan h tt gia mi ngi C mong mun gn b lu di
Certificate