Connecting to LinkedIn...

Recruitment Manager

Job Title: Recruitment Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1000
Reference: D0405943DA5EEE65
Job Published: March 16, 2019 12:56

Job Description

Job Description Xy dng k hoch v phng n tuyn dng thng/qu/nm da trn nh bin nhn s v nhu cu, tnh hnh hot ng thc t ca cng ty.
Tip nhn nhu cu tuyn dng ca cc b phn phng Ban (Sales consultant, PG, local sales man, MKT executive, Back Office,)
Nghin cu xy dng v t chc trin khai cc knh tuyn dng hiu qu, nh gi cht lng cc ngun tuyn dng
Phn tch v o m cc ch s nh gi hiu qu tuyn dng
T chc thc hin vic tng hp, bo co v kt qu hot ng tuyn dng
Xy dng qun l kim sot ngn sch tuyn dng
Phn cng nhim v v nh gi hiu qu lm vic ca nhn vin Skill Tt nghip i hc cc chuyn ngnh lin quan. C t nht 3 - 4 nm v tr tng ng v c kinh nghim set up. u tin cc ng vin tng lm vic ti cc cng ty headhunt. Giao tip tt bng ting Anh.
Certificate