Connecting to LinkedIn...

HR GA Senior

Job Title: HR GA Senior
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 800
Reference: 5A1048E48F8997DB
Job Published: March 16, 2019 12:53

Job Description

Job Description Phu trach cac cng vic inh ky hang thang bao gm chm cng, tinh lng, lam h s BHXH, BHYT cho nhn vin cng ty
Phu trach tuyn dung nhn s, va phat trin cac knh tuyn dung hiu qua
xut va xy dng/cai tin cac ch phuc li va ch lng canh tranh cho ngi lao ng, h thng anh gia nhn s, ni quy cng ty, quy ch khen thng va ky lut, hoat ng ao tao ni b
H tr xy dng hoat ng Cng oan
xut va xy dng/cai tin cac hoat ng inh ky cho ngi lao ng (hoat ng hang thng, hoat ng du lich hang nm v.v.) nng cao s gn kt
H tr va qun ly cng vic tng vu va k toan: h tr quan ly thit bi cng ty, quan ly vn thu-chi, lu tr va quan ly s sach k toan, kim tra bao cao hang thang, hang quy v.v. Skill Nam/ N tt nghip cc khi, cac nganh ai hc lin quan n kinh t (sinh nm 85 tr ln) S dung ting Anh lu loat (u tin nu bit thm ting Nht). Co kinh nghim it nht 3 nm trong linh vc Nhn s Hanh Chinh. Nng ng, hc hi nhanh, kha nng lam vic di p l
u tin UV c kinh nghim su trong mang nhn s (nht la v xy dng chin lc, h thng quan ly, tuyn dung nhn s). C kinh nghim lm trong cc cng ty nc ngoi v Nht l mt li th.
Certificate