Connecting to LinkedIn...

HR GA Manager

Job Title: HR GA Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1000
Reference: 0F4B1832B45B7411
Job Published: March 16, 2019 12:50

Job Description

Job Description Qun l tt c cc hot ng cua phong hanh chinh nhn s.
Thc hin cc chng trnh o to cho cc cn b nng cao kin thc v k nng cho nhn vin
H tr Ban giam c trong vic cung cp cc chnh sch lin quan n tinh hinh nhn s v cc quy nh ca cng ty.
Lm vic cht ch vi phong ban khc v gim st vic thc hin cc chnh sch cua cng ty. Skill Nam/ N t 27 tui tr ln. Ting Anh hoc ting Nht giao tip tt trong cng vic. Co 5 nm kinh nghim trong lnh vc hanh chinh nhn s v t nht 3 nm v tr qun l. Co kin thc v hiu bit v lut va cac chinh sach cua Vit Nam. Kh nng lnh o nhn vin, lp k hoch, t
u tin ng vin co kinh nghim v hnh chnh nhn s ti nh my sn xut cua Nht.
Certificate