Connecting to LinkedIn...

HR GA Manager

Job Title: HR GA Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1500
Reference: C5520B2EE03BC0E3
Job Published: March 16, 2019 12:56

Job Description

Job Description Lp k hoch tuyn dng, o to, pht trin ngun nhn lc nh k nm, qu, thng.
Thc hin quy trnh tnh lng.
Duy tr quan h nhn vin, o to, quan h lao ng v ghi chp nhn s, cc bin ng nhn s nh thng chc, iu chuyn, b nhim.
T chc, thc hin cng tc hnh chnh, xy dng cc quy nh, lp k hoch lin quan n vic s dng ti sn, trang thit b ca cng ty.
Gim st, thc hin an ninh trt t, an ton v sinh lao ng, phng chng chy n.
T chc v thc hin cng tc hnh chnh theo chc nng nhim v v theo yu cu ca Ban Gim c.
Nhn vo kim tra bo co ti chnh
Thc hin cc bo co qun l ni b, bo co cho tp on ti Nht
Kim tra n c hot ng ca cc b phn lin quan
Bo co trc tip cho Director. Skill Ngoi ng: Ting Nht giao tip tt (N2 tr ln). C kinh nghim lm vic v tr tng ng t 5 nm tr ln. C t duy v nng lc lnh o, chu c p lc cao. Nhit tnh, cn thn v t m. C tinh thn trch nhim trong cng vic.
ng vin c kh nng giao tip ting Anh l li th. ng vin c kinh nghim set up Cng ty, h thng nhn s.
Certificate