Connecting to LinkedIn...

HR-GA Manager

Job Title: HR-GA Manager
Location: Ha Nam
Industry:
HR
Salary: 22000000
Reference: 3D71497C7D5C1EC1
Job Published: March 16, 2019 12:53

Job Description

Job Description - Thc hin cc cng vic lin quan n hnh chnh nhn s nh: tuyn dng nhn s, chm cng, tnh lng, bo him cho nhn vin v ton b cc cng vic hnh chnh, h tr cc nghip v lin quan ti xut nhp khu.
-Thit lp nh my mi ti Vit Nam( set up trang thit b, c s vt cht c bn)
- Xy dng v hng dn nhn vin v cc ni quy lm vic ca cng ty
- H tr cc cng vic khc cho ngi Nht ti nh my
- H tr cc cng vic khc cho ngi Nht ti nh my
- H tr cc chuyn gia t Nht Bn, Trung Quc sang cng tc Skill Certificate