Connecting to LinkedIn...

GA-HR Manager

Job Title: GA-HR Manager
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Salary: 1200
Reference: F9879DC2396E6D92
Job Published: March 16, 2019 12:57

Job Description

Job Description Thc hin cc cng vic lin quan ti tuyn dng ca cng ty, training v chun b cho nhn vin mi
Thc hin v qun l cng tc tnh lng, thng, xy dng quy nh cng ty, ch lng thng, bo him
Son tho v qun l cc loi hp ng, giy t k kt vi cc cng ty i tc, c quan nh nc
Qun l thu chi, vt t ti cng ty
H tr phin dch, th k cho gim c Nht
Trao i chi tit khi tham gia phng vn Skill Ting Nht tng ng N2 tr ln C kinh nghim hnh chnh nhn s t 5 nm tr ln ti cc cng ty Nht Bn C kinh nghim qun l
Certificate