Connecting to LinkedIn...

GA-HR Assistant Manager

Job Title: GA-HR Assistant Manager
Location: Hai Phong
Industry:
HR
Salary: 700
Reference: 9B20342931194B97
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description Ph trch xy dng, tham mu, xut vi Ban Gim c kp thi sa i, b sung cc vn bn ca Cng ty ph hp vi php lut dn s, lut doanh nghip, lut lao ng, lut bo him v cc vn bn di lut
Ln k hoch cho cc s kin cng ty
Kim sot v duy tr cc cc vn bn v ISO
Qun l nhn vin, xy dng chnh sch thng tin v thay th nhn s cng nh h tr tuyn dng nhn vin mi cng nh o to pht trin
Chu trch nhim cc ch , phc li, m bo an ton sc khe nhn vin
Qun l tin lng, giy php lao ng, visa...
Lm vic ti KCN nh V Skill C t nht 3 nm kinh nghim mng Nhn s C khong 2 nm qun l hoc h tr qun l trong cc cng ty nc ngoi C th s dng tt ting Anh
C cc k nng v t chc, lm vic kt ni vi cc b phn Am hiu lut lao ng C kinh nghim v c Hnh chnh v Nhn s (khng bt buc) C th s dng ting Nht
Certificate